Kết quả xổ số ngày Thanh Trai gây quỹ

April 23, 2016

Giải 1:  iPAD: 

196

Giải 2:TV LCD

813

Giải  3:   2 Vé Hành Hương Montreal (do chùa Từ Thuyền tổ chức)

305

Giải 4: Camera

3122

Giải 5: 20 giải an ủi

2075

065

2335

691

1380

3290

741

891

2663

147

1633

2159

743

1204

3342

3239

233

1561

235

483

 

This entry was posted in Sinh Hoạt Phật Tử. Bookmark the permalink.