Category Archives: Video

Meditation Hall project Feb 19 2016 update

Before Feb 19, 2016 After Feb 19, 2016 Sau khi hoàn thành Video Meditation Hall  

Posted in Hình Ảnh, Sinh Hoạt Phật Tử, Video | Tagged | Comments Off on Meditation Hall project Feb 19 2016 update

Phương Pháp Niệm Phật – 25 Sep 2011 – HT Thích Trí Đức

Posted in Video | Tagged , | Comments Off on Phương Pháp Niệm Phật – 25 Sep 2011 – HT Thích Trí Đức

Khai thị – Chùa Từ Thuyền – 24 Sep 2011- HT Thích Trí Đức

Posted in Video | Tagged , | Comments Off on Khai thị – Chùa Từ Thuyền – 24 Sep 2011- HT Thích Trí Đức

Pháp Thoại- Chùa Từ Thuyền – 25 Sep 2011 – HT Thích Trí Đức

Posted in Video | Tagged , | Comments Off on Pháp Thoại- Chùa Từ Thuyền – 25 Sep 2011 – HT Thích Trí Đức