Category Archives: Hình Ảnh

Hình Hành Hương May 2016

Posted in Hình Ảnh, Sinh Hoạt Phật Tử | Comments Off on Hình Hành Hương May 2016

Meditation Hall project May 30 2016 update

Posted in Hình Ảnh, Sinh Hoạt Phật Tử | Comments Off on Meditation Hall project May 30 2016 update

Meditation Hall project May 12 2016 update

Posted in Hình Ảnh | Tagged | Comments Off on Meditation Hall project May 12 2016 update

Meditation Hall project May 01 2016 update

Posted in Hình Ảnh | Tagged , , | Comments Off on Meditation Hall project May 01 2016 update

Hình ảnh Tiệc Thanh Trai Gây Quỹ xây dựng Chánh Điện Chùa Từ Thuyền

Posted in Hình Ảnh | Comments Off on Hình ảnh Tiệc Thanh Trai Gây Quỹ xây dựng Chánh Điện Chùa Từ Thuyền