9 Thời thuyết pháp của Thượng Tọa Thích An Chí tại Hiếu Giang Ni Tự

Đây là 9 thời thuyết pháp của Thượng Tọa Thích An Chí tại Hiếu Giang Ni Tự
Dược Sư Sám Pháp

1/9 – Dược Sư Sám Pháp – TT Thích An Chí – Ottawa, Canada – 14-02-2017.

 

 
2/9 – Dược Sư Sám Pháp – TT Thích An Chí – Ottawa, Canada – 15-02-2017.

 
3/9 – Dược Sư Sám Pháp – TT Thích An Chí – Ottawa, Canada – 16-02-2017.


4/9 – Dược Sư Sám Pháp – TT Thích An Chí – Ottawa, Canada – 17-02-2017.

 
5/9 – Dược Sư Sám Pháp – TT Thích An Chí – Ottawa, Canada – 18-02-2017.


6/9 – Dược Sư Sám Pháp – TT Thích An Chí – Ottawa, Canada – 18-02-2017.


7/9 – Dược Sư Sám Pháp – TT Thích An Chí – Ottawa, Canada – 18-02-2017.


8/9 – Dược Sư Sám Pháp – TT Thích An Chí – Ottawa, Canada – 19-02-2017.


9/9 – Dược Sư Sám Pháp – TT Thích An Chí – Ottawa, Canada – 19-02-2017.

Phật Tử Giác Tiên
This entry was posted in Sinh Hoạt Phật Tử. Bookmark the permalink.